• June 7, 2021

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ วารสารเมืองลับแล ประวัติศาสตร์เมืองลับแล ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการกล่าวถึงตำนานที่มาของชาวลับแลไว้หลายข้อมูลต่าง ๆ มากมาย โดยพระครูสิมพลีคณานุยุต  ได้กล่าวไว้ว่า   เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้านั้นเป็นนักเรียนอยู่ที่วัดมหาธาตุ ของกรุงเทพมหานคร อาจารย์และเพื่อนนักเรียนรู้ว่าข้าพเจ้านั้นเกิดที่ลับแล ท่านนั้นก็กล่าวประวัติให้ฟัง ข้าพเจ้าถึงจนตรอก ด้วยเหตุผลที่ต้องสืบถามค้นหาหลักฐานกับผู้เฒ่าแก่ และการแสวงหาหนังสือพงศาวดารภาคพายัพ โดยเฉพาะได้ความรู้ จากพระครูธรรมฐิติวงษ์คีรีเขต เป็นเจ้าครูเมืองลับแล มาเรียบเรียงขึ้นมาเป็นวรรคคเป็นตอน  และได้แสดงปาฐกถาต้อนรับคณะผ้าป่ากรุงเทพ  และการปาฐกถาในงานปริวาสกรรมที่วัดดอนสัก ลับแลทุกปีด้วย ด้วยเหตุนี้นั้นจึงได้อัพเดปให้ผู้ที่ต้องการที่จะสนใจ ผู้ที่ได้รับฟังนั้นแล้วก็ขอให้พิมพ์ออกมาเป็นเล่ม เหตุผลที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองลับแล ประวัติศาสตร์เป็นที่มาจากพระพุทธเจ้า นั้นเสด็จมาประทับนั่งที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ แล้วก็ได้เสด็จยืนที่พุทธยุคลทอดพระเนตรมองไปทางป่าได้ทอดพระเนตรมองไปที่ป่าทางทิศเหนือ โดยการทอดพระเนตรนั้นไม่เห็นอะไรเลย เพราะมืดมัวด้วยหมอกเมฆจึงชื่อว่าเป็นเมืองลับแล หมายถึงการมองแลไปทางใดก็ไม่เห็น และมีชื่อในท้องถิ่น ว่า ลับแลง ด้วยภูมิทำเลพื้นที่เมืองลับแลมีเทือกเขาม่อนฤๅษี อยู่ทางทิศตะวันตกเป็นทิวเขาที่ใหญ่มาก ประวัติศาสตร์ เมืองลี้ลับ ประวัติศาสตร์  ในช่วงเวลากลางวันแสงอาทิตย์จะลับไปกับม่อนฤๅษี เรียกว่า แสงลับ ซึ่งหมายถึงพระอาทิตยืที่หายไป ตำนานนี้จึงบอกไว้อีกว่าเมืองลับลแลมีความเคารพต่อ  ปูพญาแก้ววงษ์เมือง  เป็นผีปู่บรรพชนมาจากเมืองเชียงแสน เมื่อคณะของหนานคำลือและหนานคำแสนได้เดินทางออกอพยพจากเมืองเชียงแสนได้เชิญปู่พญาแก้ววงษ์เมืองเสด็จติดตามมาคุ้มครองรักษา ด้วยเวลานั้นผ่านไปประมาณ 7 ปี  เจ้าคำลือหรือว่าเจ้าคำแสน ก็ชวนกันไปเข้าเฝ้า  พระเจ้าเรืองธิราช พระมหากษัตริย์…

Read More