• January 14, 2022

อากาศสะอาด

วันที่ 21 มกราคม 2565 นี้ เครือข่าย อากาศสะอาด ประเทศไทย ‘Clean Air Act’ : “Clean Air Network Thailand”จะนำรายชื่อ ที่รวบรวมได้ 24,000 รายชื่อยื่นให้สภาฯ เพื่อผลักดันร่างพ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการ อากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ.ทั้งนี้ได้เรียกร้องให้สภาไม่ปัดตกร่างกฎหมายฉบับนี้เช่นที่ร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่ถูกนำเสนอก่อนหน้านี้ถูกนายกฯ ปัดตกมาแล้ว.สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ มีทั้งสิ้น 124 มาตรา โดยหลักการพื้นฐานร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้รับรองสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคล รัฐมีพันธกรณีที่จะต้องคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิดังกล่าวต้องได้รับการเคารพและไม่ถูกละเมิดจากบุคคลและหน่วยงานของรัฐ.กรณีของบุคคลที่อยู่ในข่ายของ “กลุ่มเปราะบาง” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิต้านทานและความทนทานในการรับปริมาณสารมลพิษได้ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป เช่น เด็ก ผู้มีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้ทำงานกลางแจ้ง ผู้ที่ต้องอยู่ในพื้นที่หมอกควันพิษปกคลุม มีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.ร่างพ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการได้กำหนดหน้าที่ ของรัฐต้องให้ข้อมูลด้านที่มาของปัญหาคุณภาพอากาศแก่ประชาชนเช่น ข้อมูลบัญชี การปลดปล่อย และเคลื่อนย้ายหมอกควันพิษรัฐต้องรับฟังข้อมูลข้อร้องเรียนจากประชาชน ต้องจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูล เพื่อแจ้งเตือนประชาชน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณแก่ภาคเอกชนหรือประชาชนเกี่ยวกับการจัดระบบหรือเผยแพร่ข้อมูลอากาศสะอาด.อำนาจหน้าที่ของรัฐข้างต้นเป็นไปเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด และได้กำหนดมีสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม โดยรัฐต้องรับเรื่องร้องเรียนและให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับหมอกควันพิษ เพื่อที่ผู้ร้องเรียนจะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหาย.ร่างพ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ กำหนดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการอากาศสะอาดอย่างมีบูรณภาพ ดังนี้.1) คณะกรรมการร่วมนโยบายอากาศสะอาด…

Read More